Poprzedni
Następny

Z życia stowarzyszenia

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA BOKSERY NICZYJE

 Rozdział I Postanowienia ogólne

§  1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Boksery Niczyje w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania  działania na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz pomoc w zapewnieniu im niezbędnych warunków bytowania, upowszechniania idei kształtowania w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt, przyczyniania się do ograniczenia bezdomności zwierząt, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.

§ 3

Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Stanowice. Teren działania  to obszar Rzeczpospolitej ze szczególnym uwzględnieniem południowej jej części oraz poza jej granicami, zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 885 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego statutu.

§ 5

Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. logo Stowarzyszenia tworzy wizerunek popiersia boksera umieszczony w podkowie  i napisem  Stowarzyszenie „Boksery Niczyje”

2. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej

3. Stowarzyszenie może posiadać własny serwis internetowy

§ 6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 7

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 8

Stowarzyszenie może powoływać inspektorów do spraw ochrony zwierząt, ustalać zakres ich kompetencji i regulamin działania oraz wzór legitymacji – upoważnienia do działania w jego imieniu.

Rozdział II Cele i środki działania

§ 9

Celami Stowarzyszenia są:

1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez  organizowanie i prowadzenie edukacji prozwierzęcej, prozwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt

2. Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów)

3. Wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji

4. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.

§ 10

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1. prowadzenie noclegowni, schronisk i przytulisk dla zwierząt oraz podejmowanie  innych działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt

2. umieszczanie porzuconych i krzywdzonych zwierząt w przytuliskach,  schroniskach i noclegowniach prowadzonych przez inne podmioty;

3. organizowanie grup wolontariackich wokół schronisk, przytulisk i azylów dla  zwierząt

4. wspieranie organizacyjne oraz finansowe placówek świadczących pomoc  zwierzętom

5. prowadzenie działalności adopcyjnej zwierząt poprzez wyszukiwanie dla nich  opiekunów

6. wdrażanie, propagowanie i promocja programu antykoncepcji,sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt oraz przeciwdziałanie w niekoncesjonowanym  rozmnażaniu zwierząt niegospodarczych (nieprodukcyjnych)

7. zwalczanie wszelkich form znęcania się nad zwierzętami poprzez współpracę z  Policją, Strażą Miejską oraz innymi organizacjami, w celu ujawniania i ścigania  sprawców  przestępstw   i wykroczeń przeciwko zwierzętom

8. organizowanie i finansowanie kursów edukacyjnych, warsztatów i spotkań dla  ludności w zakresie potrzeb zwierząt i rozwoju idei ich humanitarnego traktowania

9. organizowanie i finansowanie konferencji i sympozjów naukowych poświęconych idei  humanitarnego stosunku do zwierząt

10. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania

11. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym,środkami masowego przekazu, osobistościami życia publicznego, organizacjami  pozarządowymi w celu propagowania humanitarnego stosunku do zwierząt,  wskazywania ich potrzeb oraz w celu eliminacji wszelkich form  okrucieństwa wobec  zwierząt

12. dożywienie i leczenie zwierząt

13. opracowanie i wdrażanie programu identyfikacji zwierząt w celu otoczenia ich  ochroną i  opieką

14. występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania lub zmiany przepisów  dotyczących praw zwierząt oraz aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia aktów  prawnych w tym zakresie

15. upowszechnianie wiedzy o problemach związanych z niehumanitarnym  traktowaniem zwierząt poprzez wydawanie i kolportaż ulotek oraz plakatów,  przekazywanie informacji za pośrednictwem radia i telewizji oraz publiczne pokazy  filmowe

16. prowadzenie punktów informacyjnych w zakresie możliwości adopcji i identyfikacji zwierząt , umieszczanie zwierząt w domach tymczasowych, a także  możliwości otrzymania dla nich innej pomocy

17. dofinansowywanie działalności wydawniczej poświęconej propagowaniu idei  humanitarnego stosunku do zwierząt

18. prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz bezdomnych i krzywdzonych  zwierząt  w kraju i poza jego granicami

19. przyznawanie nagród i wyróżnień osobom fizycznym i prawnym za działalność na rzecz  humanitarnego stosunku do zwierząt

20. inne działania realizujące cele statutowe

§ 11

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie:

17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wdawanie czasopism i pozostałych periodyków
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników info
47.91.Z
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,    straganami i targowiskami
47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
73.1.    Reklama
74.20.Z Działalność fotograficzna
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.59.B
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej.

Rozdział III Członkowie – prawa i obowiązki

§ 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13

Stowarzyszenie posiada członków:

1. zwyczajnych

2. wspierających

3. honorowych

§ 14

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia), która:

1. złoży deklarację członkowską

2. przedstawi rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia

§ 15

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 17

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 18

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 19

Członkowie honorowi są ustanawiani uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą na wniosek Zarządu lub co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 20

Członkowie zwyczajni mają prawo:    

biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,    

korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,    

udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,    

zgłaszania wniosków, skarg, pism, zażaleń i zapytań co do działalności Stowarzyszenia.

§ 21

 Członkowie zwyczajni mają obowiązek:    – brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,   

przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,    

regularnego opłacania składek,    

bronienia dobrego imienia Stowarzyszenia, godnego reprezentowania Stowarzyszenia

§ 22

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w spotkaniach jego organów statutowych z głosem doradczym.

§ 23

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 24

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 25

Małoletni poniżej 16 roku życia mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia, lecz bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 26

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
 • wykluczenia przez Zarząd:

    – z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia      z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia      z powodu niepłacenia składek za okres 6 miesięcy      utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

 • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

     § 27

Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania  Członków jest ostateczna.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§ 28

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna

§ 29

Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich  wybór odbywa się  w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.  Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić dowolną ilość razy.  

§ 30

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.                                                   

W Walnym Zebranie Członków biorą udział:   

z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,   

z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne

§ 31

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 32

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 33

Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne. W przypadku braku kworum Walnego Zebrania Członków, Zarząd wyznaczy nowy termin Walnego Zebrania w terminie do 30 dni od pierwszego terminu. W drugim terminie Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

§ 34

Do kompetencji Walnego Zebrania należy :

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalania zmian statutu,
 • wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie regulaminu Zarządu,
 • uchwalanie budżetu oraz jego zmian,
 • wybór i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów władz oraz członków Stowarzyszenia

§ 35

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 36

Zarząd składa się z Prezesa, zastępcy i  członka.

§ 37

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.

§ 38

Do kompetencji Zarządu należy:  

1. realizacja celów Stowarzyszenia  

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków  

3. sporządzanie planów pracy i budżetu  

4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia  

5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku   Stowarzyszenia

6. podejmowanie uchwał o wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia  

7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu  

8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków  

9. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej

10. przyjmowanie i skreślanie członków

§ 39

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku. Członkowie Komisji Rewizyjnej: nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 40

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, sekretarza oraz  członka.

§ 41

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebrania Członków,
 • prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebrania  Członków.

§ 42

W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

Rozdział V Majątek i Fundusze § 43

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 • ze składek członkowskich, ( ustalanych Uchwałą Zarządu)
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dochodów z własnej działalności statutowej,
 • dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia;
 • dotacji i ofiarności publicznej;
 • wpływów z działalności pożytku publicznego gdy takowe Stowarzyszenie uzyska

§ 44

Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 45

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 46

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 47

Do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes lub Zastępca Prezesa.

§ 48

Zabrania się: udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,  przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego; zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI Postanowienia końcowe § 49

 Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich),przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 50

 Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 51

 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.