Z życia stowarzyszenia

Polityka Prywatności

Polityka prywatności.

 1. Dane osobowe klientów Stowarzyszenia Boksery Niczyje będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Boksery Niczyje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018 r.).
 2. Administratorem danych osobowych klientów jest Stowarzyszenie Boksery Niczyje z siedzibą przy ul. Kościelna 35, 44-230 Stanowice, NIP: 6423183962, REGON: 0000472037, zwany w dalszej części Polityki Prywatności jako Boksery Niczyje.
 3. Użytkownikiem Boksery Niczyje jest każda osoba, klient, który zdecydował się na rozpoczęcie procesu adopcyjnego świadczonego przez Boksery Niczyje.
 4. Celem przetwarzania i wykorzystania danych przez Boksery Niczyje jest:
  1. umożliwienie Osobie rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego związanej z adopcją;
  2. realizacji sporządzenia umowy adopcyjnej;
  3. dalszej komunikacji w trakcie trwania umowy adopcyjnej,
 5. Dane Osoby będą przechowywane przez Boksery Niczyje przez cały okres trwania procesu rekrutacji adopcyjnej z Boksery Niczyje i okresu obowiązywanie umowy adopcyjnej. Po zakończeniu realizacji zadań dane te są skutecznie usuwane.
  Ponadto dane Użytkownika będą przechowywane przez Boksery Niczyje ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Boksery Niczyje stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony. Przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych urządzeniach zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji zapisów umowy .
 7. Prawa Użytkownika Boksery Niczyje:
  1. uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób Boksery Niczyje przetwarza dane osobowe,
  2. uzyskanie przez Osobę od Boksery Niczyje kopii jego danych osobowych,
  3. edycja, kontrola i uzupełnianie danych oraz ich usunięcie (jeżeli nie ma podstaw prawnych do tego działania),
  4. wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w każdym momencie,
  5. w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że przetwarzane przez Boksery Niczyje dane naruszają jego prawa, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Boksery Niczyje w celu wyjaśnienia,